Professionele training & gelicenseerd, geschoold trainersteam Professionele training & gelicenseerd, geschoold trainersteam

Voor sport geschikte maaltijden & voedingstips Voor sport geschikte maaltijden & voedingstips

Plezier in voetballen & sportieve waarden Plezier in voetballen & sportieve waarden

Premiumuitrusting van adidas Premiumuitrusting van adidas

X

Algemene Voorwaarden

Kohfahl Ballstrategien GmbH & Co. KG ∙ Vor dem Stuck 4 21244 Buchholz i.d.N. ∙ Duitsland

-- hierna te noemen “de aanbieder” -- 

 

1. Reikwijdte

1. De via https://frmclinics.com aangeboden diensten van de aanbieder in het kader van de planning en uitvoering van voetbalkampen worden uitsluitend verricht op basis van de volgende algemene voorwaarden in de versie die geldt op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

2. Overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan met meerderjarige partijen.

3. Uitsluitend de algemene voorwaarden van de aanbieder zijn van toepassing. Algemene voorwaarden van de aanvrager die afwijken van onze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij wij daar uitdrukkelijk mee instemmen.

2. Aanmeldingen

1. De website van de aanbieder op internet vormt een vrijblijvend aanbod aan de klant tot het sluiten van een overeenkomst. Door een aanvraag te plaatsen via onze website, doet de klant een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.

2. Met zijn aanmelding bevestigt de deelnemer de geldigheid van deze deelnamevoorwaarden. Aanmeldingen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst. Indien de bestelling achteraf wordt gewijzigd, worden € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.

3. De aanbieder kan dit aanbod binnen 3 werkdagen aanvaarden door middel van een bevestiging van de aanmelding. De aanbieder zal de klant via e-mail in kennis stellen in het geval van afwijzing wegens het bereiken van het maximale aantal deelnemers.

3. Betaling, verzuim

1. Het bedrag voor deelname kan vóór het begin van het evenement door overmaking/vooruitbetaling na ontvangst van de factuur of online via PayPal of rechtstreekse overmaking worden voldaan. De tarieven die op het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst vermeld staan op de website van de aanbieder zijn van toepassing.

2. Het recht op deelname aan het kamp van de aanbieder geldt onder voorbehoud van volledige betaling van het overeengekomen tarief.

3. Indien de klant verzuimt te betalen, is de aanbieder gerechtigd een rente wegens te late betaling in rekening te brengen van 5 procent boven het basistarief van de Europese Centrale Bank. Indien de aanbieder een hogere rente in rekening brengt, wordt de klant in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat de in rekening gebrachte rente niet van toepassing is of in elk geval aanmerkelijk verlaagd dient te worden.

4. Herroepingsrecht

Op grond van § 312 g lid 2, Nr. 10 Bürgerliches Gesetzbuch geldt er geen recht op herroeping in het geval van overeenkomsten inzake diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten, aangezien de overeenkomst voorziet in uitvoering ervan op een speci eke datum of binnen een speci eke termijn.

5. Annulering en ziekte

1. Gratis annuleren voor aanvang van het kamp na totstandkoming van de overeenkomst (bevestiging door de aanbieder) is niet mogelijk. Indien niet deel wordt genomen aan het kamp vallen de kosten minus uitgespaarde kosten toe aan de aanbieder.

2. In geval van ziekte van de deelnemer kan de klant voor het begin van het kamp het contract schriftelijk opzeggen, indien bij de aanmelding een verzekering tegen opzeggen werd afgesloten en een doktersverklaring kan worden overgelegd. Deze verklaring moet in originele staat getoond kunnen worden. Geïndividualiseerde shirts (shirts met flockprint) worden bij afzien van de overeenkomst naar rato verrekend met het te retourneren bedrag, indien het shirt reeds geproduceerd (geprint) is. Bij voortijdig verlaten van het kamp wegens ziekte of letsel wordt geen geld geretourneerd.

3. Het recht tot opzegging op zwaarwegende gronden blijft daarbij onverlet.

6. Afzegging en voorbehoud van wijziging

1. De aanbieder behoudt zich het recht voor een evenement uiterlijk 7 dagen voor de beoogde datum af te zeggen, indien het minimum aantal deelnemers niet bereikt wordt of op andere zwaarwegende gronden waarvoor de aanbieder niet aansprakelijk is (bijv. ziekte van de leider, overmacht). De deelnemer wordt in dat geval zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld.

2. Reeds overgemaakte deelnamegelden worden bij afzegging van het kamp geretourneerd. Vorderingen wegens aansprakelijkheid of schade die geen overlijden, letsel en evenmin de gezondheid betreffen zijn indien er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid, uitgesloten. De aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, in het bijzonder gederfde winst of aanspraken van derden.

3. Op grond van het niet inzetten van technische trainingsmiddelen bestaat geen aanspraak op terugbetaling van of vergoeding voor de hiermee samenhangende uitval.

 

4. De deelnemer is gerechtigd noodzakelijke wijzigingen op het gebied van de inhoud, methodiek, organisatie of afwijkingen voor of tijdens het evenement aan te brengen, voor zover deze niet leiden tot wezenlijke verandering van het gebruik van het aangekondigde evenement voor de deelnemer. De aanbieder is gerechtigd de benoemde trainers in het geval van zwaarwegende gronden zoals ziekte of ongeval te vervangen door andere gekwali ceerde trainers. Vorderingen tot schadevergoeding op grond hiervan zijn uitgesloten.

7. Verplichtingen van de deelnemer

1. De deelnemer is tijdens de cursus verplicht de aanwijzingen van de medewerkers van de aanbieder op te volgen en de regels van het kamp na te leven. Indien deze aanwijzingen niet worden opgevolgd en zulks de deelnemer toe te rekenen valt, waardoor de veiligheid van de deelnemers of het ongestoorde verloop van het kamp ernstig in het geding komt, kan de deelnemer worden uitgesloten van verdere deelname aan het kamp.

2. In dat geval kan geen aanspraak worden gemaakt op terugstorting van het deelnamegeld. Indien een deelnemer wordt uitgesloten van verdere deelname dient deze onverwijld te worden opgehaald door zijn opvoeder/verzorger.

8. Gezondheidstoestand van de deelnemer

1. Voor de deelnemers dienen een ziektekosten- en wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering te zijn afgesloten. Het afsluiten van andere verzekeringen is ter beoordeling van de deelnemer. Voorwaarde voor deelname is voorts dat de deelnemer fysiek volledig belast kan worden en lichamelijk gezond is, niet lijdt aan een besmettelijke ziekte en zijn inenting tegen tetanus op het tijdstip van de cursus nog geldig is.

2. De aanbieder dient schriftelijk in kennis te worden gesteld van het gebruik van geneesmiddelen door en relevante allergieën van de deelnemer.

3. In het geval van kleine verwondingen van de deelnemer die ontstaan tijdens de cursus gaat de opvoeder/verzorgerermeeakkoorddatdedeelnemer wordt verzorgd door de begeleiders van de aanbieder. 

4. Bij ziekte of letsel van een deelnemer machtigt de klant de voetbalschool alle nodige stappen te ondernemen en maatregelen te treffen voor de veilige passende behandeling van de deelnemer of diens vervoer naar huis. Indien de aanbieder kosten maakt wegens spoedeisende medische hulp aan de deelnemer, is de klant verplicht deze te vergoeden.

9. Portret- en filmrechten

De klant evenals de deelnemers (en hun wettelijke vertegenwoordigers) geven met de aanmelding hun goedkeuring dat er van de deelnemers afbeeldingen en filmopnames worden gemaakt, die door de aanbieder evenals door de door hem met de uitvoering belaste reclamebureaus worden verspreid en gepubliceerd – ook op internet – en wel zonder enige geografische, inhoudelijke en tijdsbeperking van de gebruiksmogelijkheid en in het bijzonder herhaaldelijk ook voor doeleinden van eigen reclame of reclame voor derden evenals voor merchandisingdoeleinden.

10. Aansprakelijkheid

1. De aanbieder is in het kader van zijn zorgplicht verantwoordelijk voor de nauwgezette voorbereiding en zorgvuldige selectie van en het toezicht op de voor hem werkzame personen alsmede voor het naar behoren nakomen van de contractueel overeengekomen prestaties.

2. Bij lichte nalatigheid bij het nakomen van de verplichtingen is de aansprakelijkheid van de aanbieder alsmede die van de personen die hij inzet voor het nakomen van zijn verplichtingen beperkt tot op grond van de aard van de overeenkomst voorzienbare, kenmerkende en rechtstreekse schade. Bij lichte nalatigheid bij het nakomen van voor de overeenkomst niet-wezenlijke verplichtingen, waardoor de nakoming van de overeenkomst niet in gevaar komt, zijn de aanbieder en de personen die hij inzet voor het nakomen van de overeenkomst niet aansprakelijk.

3. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling of vervanging bij uitval van trainingen waarvoor de deelnemer verantwoordelijk is. De aanbieder aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor bij de cursus optredend letsel, indien dit niet te wijten valt aan de aanbieder. De aanbieder is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van tijdens het kamp meegebrachte voorwerpen.

4. De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op aanspraken wegens productaansprakelijkheid of uit hoofde van garanties of bij vorderingen in het geval van lichamelijk letsel, aantasting van de gezondheid alsmede dodelijke ongevallen.

11. Bescherming van persoonsgegevens

De aanbieder behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften omtrent de bescherming van persoonsgegevens alsmede zijn eigen normen op het gebied van gegevensbescherming. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven en uitsluitend indien noodzakelijk voor de uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst.

12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter, slotbepalingen

1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing onder uitsluiting van de VN-verdragen inzake de internationale verkoop van goederen, mits deze forumkeuze er niet toe leidt dat een consument hierdoor dwingende normen inzake consumentenbescherming ontzegd worden.

2. Indien de partijen bij de overeenkomst kooplieden zijn, is de rechter op onze vestiging te Hamburg bevoegd, tenzij een andere instantie uitsluitend voor het geschil bevoegd is. Dit is eveneens van toepassing indien de deelnemer niet woonachtig is in de Europese Unie.

3. Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt of wordt, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet.

Buchholz, 11.12.2023